Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
consumer credit
consumer+credit
[kən'sju:mə'kredit]
danh từ
tiền cho vay để mua hàng tiêu dùng


Related search result for "consumer credit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.