Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
credit rating
danh từ
sự đánh giá mức độ tín nhiệmcredit+rating
['kredit,reitiη]
danh từ
sự đánh giá mức độ tín nhiệm


Related search result for "credit rating"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.