Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dạy dỗ


[dạy dỗ]
to bring up; to educate
Dạy dỗ con cái
To bring up/educate one's childrenTeach affectionnately, admonish affectionately (young people)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.