Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dễ dàng



adj
easy; fluent
làm dễ dàng to work easily

[dễ dàng]
easily; without difficulty



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.