Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dữ da


[dữ da]
(khẩu ngữ) Easily-infected skin.(khẩu ngữ) Easily-infected skin


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.