Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
delivery van
delivery+van
[di'livəri'væn]
Cách viết khác:
delivery truck
[di'livəri'trʌk]
danh từ
xe giao hàng


/di'livəri'væn/

danh từ
xe giao hàng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.