Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dividend-warrant
dividend-warrant
['dividend,wɔrənt]
danh từ
phiếu lĩnh tiền lãi cổ phần


/'dividend,wɔrənt/

danh từ
phiếu lĩnh tiền lãi cổ phần

Related search result for "dividend-warrant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.