Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drupaceous
drupaceous
[dru:'pei∫əs]
tính từ
(thuộc) quả hạch
có quả hạch


/dru:'peiʃəs/

tính từ, (thực vật học)
(thuộc) quả hạch
có quả hạch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.