Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dung tha


[dung tha]
Forgive, pardon.
Tội ác không thể dung tha
Unpardonable offences.



Forgive, pardon
Tội ác không thể dung tha Unpardonable offences


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.