Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electro-kinetics


/i'lektroukai'netiks/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
điện động học, môn động học điện

Related search result for "electro-kinetics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.