Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
emotionalist
emotionalist
[i'mou∫nəlist]
danh từ
người đa cảm
người có tài làm cho kẻ khác phải xúc động


/i'mouʃnəlist/

danh từ
người đa cảm
người có tài làm xúc động (quần chúng...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.