Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enjoyableness
enjoyableness
[in'dʒɔiəblnis]
danh từ
tính thú vị


/in'dʤɔiəblnis/

danh từ
tính thú vị


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.