Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
functional analysis
functional+analysis
['fʌηk∫ənlə'næləsis]
danh từ
(toán học) giải tích hàm


/'fʌɳkʃənlə'næləsis/

danh từ
(toán học) giải tích hàm

Related search result for "functional analysis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.