Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
functional disease
functional+disease
['fʌηk∫ənldi'zi:z]
danh từ
(y học) bệnh chức năng


/'fʌɳkʃənldi'zi:z/

danh từ
(y học) bệnh chức năng

Related search result for "functional disease"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.