Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
functional group
functional+group
['fʌηk∫ənl'gru:p]
danh từ
(hoá học) nhóm chức


/'fʌɳkʃənl'gru:p/

danh từ
(hoá học) nhóm chức

Related search result for "functional group"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.