Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fundamentalism
fundamentalism
[,fʌndə'mentəlizm]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trào lưu chính thống (tin tuyệt đối vào (kinh thánh))


/,fʌndə'mentəlizm/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trào lưu chính thống (tin tuyệt đối vào kinh thánh)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.