Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gương nga


[gương nga]
(từ cũ; nghĩa cũ, văn chương) Phoebe, Phoebe's lamp, the moon.(từ cũ; nghĩa cũ, văn chương) Phoebe, Phoebe's lamp, the moon


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.