Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)[hê]
(khẩu ngữ) Throw, fling away (a tray of food in a fit of anger...)(khẩu ngữ) Throw, fling away (a tray of food in a fit of anger...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.