Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hôm nàyThat day (in the future) (clearly definted)
    Hôm này, ngày Quốc khánh, anh nhớ ra chơi That day, the National Day, don't forget to come and stay with us


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.