Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hơi men


[hơi men]
heady bouquet of alcohol
Hơi men chếnh choáng
Tipsy with the heady bouquet of alcoholHeady bouquet of alcohol
Hơi men chếch choáng Tipsy with the heady bouquet of alcohol


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.