Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hạ bút


[hạ bút]
Set pen to paper.
Tức cảnh hạ bút viết một bài thơ
To set pen to paper, transported with inspiration by the beauty of the scenery.Set pen to paper
Tức cảnh hạ bút viết một bài thơ To set pen to paper, transported with inspiration by the beauty of the scenery


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.