Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hỏi hanverb
to inquire after, to ask after

[hỏi han]
động từ
to inquire after, to ask afterGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.