Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hổ lang


[hổ lang]
Cats, wild fierce animals, ferocious beasts (nói khái quát).Cats, wild fierce animals, ferocious beasts (nói khái quát)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.