Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hobbledehoyish
hobbledehoyish
[,hɔbldi'hɔii∫]
danh từ
có tính gà tồ


/'hɔbldi'hɔiʃ/

danh từ
gà tồ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.