Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
house-surgeon
house-surgeon
['haus'sə:dʒən]
Cách viết khác:
house-physician
['hausfi'zi∫n]
như house-physician


/'hausfi,ziʃn/ (house-surgeon) /'haus,sə:dʤən/
surgeon) /'haus,sə:dʤən/

danh từ
bác sĩ nội trú

Related search result for "house-surgeon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.