Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illimitableness
illimitableness
[i'limitəblnis]
Cách viết khác:
illimitability
[i,limitə'biliti]
danh từ
như illimitability


/i'limitəblnis/

danh từ
sự vô hạn, sự mênh mông, sự vô biên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.