Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imaginariness
imaginariness
[i'mædʒinərinis]
danh từ
tính chất tưởng tượng, tính không có thực, tính chất ảo


/i'mædʤinərinis/

danh từ
tính chất tưởng tượng, tính không có thực, tính chất ảo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.