Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immorality
immorality
[,imə'ræliti]
danh từ
sự trái đạo đức, sự trái luân lý; sự đồi bại
sự phóng đãng; hành vi đồi bại xấu xa, hành vi phóng đãng


/,imə'ræliti/

danh từ
sự trái đạo đức, sự trái luân lý; sự đồi bại
sự phóng đâng; hành vi đồi bại xấu xa, hành vi phóng đãng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.