Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
in absentia
in+absentia
[inæb'sen∫iə]
phó từ
trong khi vắng mặt


/inæb'senʃiə/

phó từ
trong khi vắng mặt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.