Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inadaptability
inadaptability
['inə,dæptə'biliti]
danh từ
tính không thể thích nghi, tính không thể thích ứng
tính không thể phỏng theo


/'inə,dæptə'biliti /

danh từ
tính không thể thích nghi, tính không thể thích ứng
tính không thể phỏng theo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.