Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incontrollable
incontrollable
[,inkən'trouləbl]
Cách viết khác:
uncontrollable
[,ʌnkən'trouləbl]
như uncontrollable


/,ʌnkən'trouləbl/ (incontrollable) /,inkən'trouləbl/

tính từ
không kiểm soát được, không kiểm tra được
không ngăn được, không nén được
khó dạy, bất trị (trẻ con)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.