Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indelicateness
indelicateness
[in'delikitnis]
Cách viết khác:
indelicacy
[in,delikəsi]
như indelicacy


/in'delikitnis/

danh từ
sự thiếu tế nhị, sự khiếm nhã, sự thô lỗ ((cũng) indelicacy)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.