Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indistinguishableness
indistinguishableness
[,indis'tiηgwi∫əblnis]
Cách viết khác:
indistinguishability
['indis,tiηgwi∫ə'biliti]
như indistinguishability


/'indis,tiɳgwiʃə'biliti/ (indistinguishableness) /,indis'tiɳgwiʃəblnis/

danh từ
tính không thể phân biệt được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.