Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indonesian
indonesian
[,indou'ni:zjən]
tính từ
(thuộc) In-đô-nê-xi-a
danh từ
người In-đô-nê-xi-a
tiếng In-đô-nê-xi-a


/,indou'ni:zjən/

tính từ
(thuộc) In-ddô-nê-xi-a

danh từ
người In-ddô-nê-xi-a
tiếng In-ddô-nê-xi-a

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.