Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inspan
inspan
[in'spæn]
ngoại động từ
(Nam phi) buộc (bò...) vào xe; buộc bò vào (xe)


/in'spæn/

ngoại động từ
(Nam phi) buộc (bò...) vào xe; buộc bò vào (xe)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.