Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
invigilation
invigilation
[in,vidʒi'lei∫n]
danh từ
sự coi thi hoặc bị coi thi
pupils under invigilation
nhựnghoc sinh đang bị coi thi (đang được thầy cô giám sát trong phòng thi)


/in,vidʤi'leiʃn/

danh từ
sự coi thi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.