Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khoan dungadj
tolerant; lenient
lòng khoan dung toleration

[khoan dung]
tolerant; lenient; clement; charitable; large-hearted; big-heartedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.