Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
know-nothingism
know-nothingism
['nou,nʌθiηizm]
danh từ
(triết học) thuyết không thể biết, thuyết bất khả tri


/'nou,nʌθiɳizm/

danh từ
(triết học) thuyết không thể biết


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.