Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lục bát


[lục bát]
sin-word verse followed by an eight-word distich metre,sin-eight-word distich metre.
Truyện kiều viết theo thể lục bát
kieu was written in the sin-eight-word distich metre.sin-word verse followed by an eight-word distich metre,sin-eight-word distich metre
Truyện kiều viết theo thể lục bát kieu was written in the sin-eight-word distich metre


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.