Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
labialization
labialization
[,leibiəlai'zei∫n]
danh từ
sự môi hoá


/,leibiəlai'zeiʃn/

danh từ
sự môi hoá


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.