Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
line of business


    Chuyên ngành kinh tế
lãnh vực kinh doanh
lĩnh vực kinh doanh
mặt hàng kinh doanh
ngành hoạt động
ngành hoạt động: ngành kinh doanh
ngành kinh doanh
phạm vi kinh doanh
phạm vi nghiệp vụ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.