Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lord-in-waiting
lord-in-waiting
['lɔ:din'weitiη]
danh từ
quan thị vệ (của vua Anh)


/'lɔ:din'weitiɳ/

danh từ
quan thị vệ (của vua Anh)

Related search result for "lord-in-waiting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.