Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mổ cò


[mổ cò]
to type very slowly with two fingers; to practise hunt-and-peck
Mổ cò: Phương pháp đánh máy chậm chạp, vì chưa quen nên người đánh máy phải dò từng phím để gõ
Hunt-and-peck: A slow method of typing in which an untrained typist seeks out each key before striking it.(thông tục) Type very slowly with two fingers


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.