Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
meteorologist

meteorologist


meteorologist

A meteorologist is a scientist who studies the weather.

[,mi:tjə'rɔlədʒist]
danh từ
nhà khí tượng học


/,mi:tjə'rɔlədʤist/

danh từ
nhà khí tượng học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.