Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nánLinger, stay on
    Đáng lẽ phải về rồi nhưng nán lại chơi mấy hôm To stay on for a few days though one should have gone home already


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.