Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nói trống không


[nói trống không]
Speak to empty benches.
Speak without using a proper from of address.Speak to empty benches
Speak without using a proper from of ađress


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.