Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)[nư]
(địa phương) [Fit of] anger.
Mắng cho đã nư
To give a scolding and vent one's anger.(địa phương) [Fit of] anger
Mắng cho đã nư To give a scolding and vent one's anger


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.