Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
newton


    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: vật lý
newton
    Lĩnh vực: điện
niutơn
    Chuyên ngành kỹ thuật
N
    Lĩnh vực: y học
đơn vị lực Si


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.