Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngăn chặn


[ngăn chặn]
to prevent; to stop
Ngăn chặn bọn buôn lậu
To prevent smugglers from doing their businessPrevent, stop
Ngăn chặn bọn buôn lậu To prevent the smuggler from doing their business


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.