Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngọt nhạt


[ngọt nhạt]
Sugary, smooth (of voice).
say in a honeyed tone
một người ngọt nhạt
mealy-mouthed personSugary, smooth (of voice)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.